Algemeen

Een specialist in assurantiën is gespecialiseerd in het afsluiten en beheer van verzekeringen met name in de vastgoedwereld en particuliere markt. Vanwege de professionele werkwijze stellen assurantiespecialisten reeds ruim 10 jaar zakelijke en particuliere klanten tevreden. Dit is mede de verdienste van onze volledige onafhankelijkheid, die ons in staat stelt u in alle gevallen objectief te adviseren. Integriteit en helderheid zijn onze doelstellingen in elke relatie.

After sales

Na het afsluiten van een verzekering stopt onze bemiddeling uiteraard niet. Wij houden gedurende de looptijd van de verzekering geregeld contact met u over uw verzekeringspakket en natuurlijk verzorgen wij de afhandeling van eventuele wijzigingen en schades.

Assurantiën – veel gestelde vragen

Naamswijziging

Indien uw organisatie van naam verandert, dient u dit te allen tijde, bij voorkeur schriftelijk, aan ons door te geven. Bij een naamswijziging is het voor ons van belang te weten of uw KvK-nummer wijzigt. Het is daarom raadzaam om een recent uittreksel KvK toe te voegen aan uw verzoek.

 

Indien uw naam wijzigt, maar uw KvK-nummer blijft gelijk dan is er sprake van een naamswijziging welke door ons zal worden vastgelegd in een allonge van naamswijziging.

 

Indien de naam en het KvK-nummer van de onderneming wijzigen, is er sprake van een andere juridische entiteit en kan niet meer worden volstaan met een allonge van naamswijziging. In voorkomende gevallen dient er een overeenkomst van huuroverdracht te worden opgesteld waarin wordt vastgelegd dat alle rechten en verplichtingen die huurder jegens verhuurder heeft uit hoofde van de huurovereenkomst aan de ‘opvolgend’ huurder worden overgedragen.

 

Overnamekandidaat/Indeplaatsstellingsovereenkomst

Als u uw bedrijf wilt overdragen en u heeft een overnamekandidaat gevonden, dient u dit zo snel mogelijk aan ons te communiceren. Om te kunnen beoordelen of de overnamekandidaat aan de eisen van verhuurder voldoet, hebben wij van uw overnamekandidaat ten minste de navolgende aanvullende informatie nodig:

  • Uittreksel KvK, waaruit de inschrijving van de nieuwe kandidaat blijkt;
  • Kopie legitimatiebewijs;
  • Kopie van het uitgebreide ondernemersplan bij een startend ondernemer (nieuwe inschrijving KvK);
  • Gegevens waaruit de solvabiliteits- en de liquiditeitspositie blijkt;
  • Motivatie waarom u de huurovereenkomst wenst over te dragen.

 

Na ontvangst van bovengenoemde bescheiden en informatie, zullen wij een kredietwaardigheidsonderzoek laten uitvoeren. De kosten voor een dergelijk onderzoek komen voor rekening van de vertrekkend huurder. Deze gegevens zullen vervolgens ter beoordeling en goedkeuring worden voorgelegd aan eigenares, waarna al dan niet definitieve acceptatie volgt.

 

Totdat de overeenkomst van huuroverdracht door alle partijen is getekend bent u huurder, de vigerende huurovereenkomst blijft gehandhaafd. U blijft dus volledig verantwoordelijk voor (onder andere) het betalen van de huurverplichting.

 

Servicekostenafrekening

Elk jaar ontvangt een huurder een servicekostenafrekening, onder vermelding van de periode waarop deze betrekking heeft en de wijze van berekening daarvan alsmede, voor zover van toepassing, het aandeel van huurder in die kosten.

 

Uit dit overzicht over de betreffende periode blijkt of, rekening houdend met voorschotbetalingen, door huurder te weinig is betaald of door verhuurder te veel is ontvangen. Het verschil wordt bijbetaald of teruggestort. Mocht u omtrent de betreffende afrekening vragen hebben, dan verzoeken wij u dit schriftelijk aan ons kenbaar te maken binnen de gestelde periode vóór de vervaldatum van de nota. Betwisting van de juistheid van het overzicht heeft geen schorsing van deze verplichting tot betaling tot gevolg.

 

Opzegging

Opzegging van uw huurovereenkomst kan enkel tegen het einde van een huurperiode met inachtneming van de in de huurovereenkomst vastgelegde opzegtermijn. Een opzegging dient te worden gedaan door middel van een aangetekende brief of per deurwaardersexploot ondertekend door een tekeningsbevoegd of gevolmachtigd persoon binnen uw organisatie.